Sự kiện & Bình luận

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2019-2024)

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư theo thông báo tại văn bản số 10061-CV/VPTW ngày 16/7/2019 của Văn phòng Trung ương Đảng và được sự quan tâm hỗ trợ của Chính phủ, các Bộ, ngành, Thành ủy và...