Gen Z ‘chào mọi người’ - hỗn láo hay thiếu hiểu biết?

Nhiều Gen Z nói “chào mọi người” dù đám đông mình đối thoại có bậc cao tuổi; điều này nếu không phải hỗn hào thì cũng là thiếu hiểu biết về lễ nghĩa, giao tiếp.