Thông tin kết nối

Vụ thu hồi Quyết định có dấu hiệu 'vượt quyền': Chủ tịch thị trấn Trại Cau thừa nhận sai sót

Chủ tịch UBND thị trấn Trại Cau thừa nhận nội dung hai Quyết định về việc thành lập và kiện toàn Ban Quản lý Đền Đá Thiên có sai sót về câu từ, thành phần Ban quản lý chưa… chuẩn nên phải ra Quyết định thu hồi, hủy bỏ.